บ้านปิน

ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านปิน

ชุมชน “บ้านปิน” ก่อตั้งขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน จากตำนานที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งในสมัยพุทธกาลนั้น  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระองค์สำเร็จพระอรหันต์ (ตรัสรู้) แล้ว พระองค์พร้อมด้วยพระอรหันต์  จำนวน 500  รูป  ได้เสด็จมาที่เขาดอยน้อย  (วัดพระธาตุดอยน้อยในปัจจุบัน)   ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านปิน ประมาณ  1 กิโลเมตร ได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดราษฎร และมีหญิงหม้ายคนหนึ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้น  จึงได้ถอดปิ่นทองซึ่งปักที่มวยผม ถวายแด่พระพุทธองค์เพื่อเป็นพุทธบูชา  พระองค์ได้ทรงรับไว้และได้มีพุทธทำนายว่าในอนาคตกาลบริเวณนี้จะเกิดเป็นบ้านเมืองรอบ ๆ เขาแห่งนี้  และมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา  แลมีชื่อว่า  “บ้านปิ่น” ซึ่งต่อมาได้เรียกเป็น “บ้านปิน” จนถึงปัจจุบัน

ประวัติการก่อตั้ง

แต่เดิมอำเภอลอง อยู่ในปกครองจังหวัดลำปาง จนกระทั่ง พ.ศ. 2474  ได้มีการจัดแนวเขตจังหวัดขึ้นใหม่ จึงได้โอนอำเภอลองไปขึ้นกับจังหวัดแพร่ เพราะการคมนาคมและติดต่อราชการใกล้กว่า
ซึ่งสุขาภิบาลบ้านปิน ได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2505 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเทศบาลตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ซึ่งสุขาภิบาลบ้านปิน ได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2505  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยรวมเอาสองหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลอง 5 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดแพร่ 35 กิโลเมตร

พื้นที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์

เทศบาลตำบลบ้านปิน ตั้งอยู่เลขที่ 77 ถนนจรูญลองรัฐ มีพื้นที่ประมาณ 1.6 ตร.กม. หรือประมาณ 1,000 ไร่ มีถนนสายลอง-แพร่ ผ่านไปจังหวัดลำปางและภาคเหนือตอนบน มีทางรถไฟสายเหนือ “กรุงเทพ-เชียงใหม่”   มีลำห้วยไหลผ่าน 2 สายคือ ลำห้วยแม่ลาน และลำห้วยแม่ยาก ซึ่งราษฎรได้อาศัยทำนาและปลูกพืชอื่นๆ

เทศบาลตำบลบ้านปิน มีชุมชนในปกครองทั้งหมด 7 ชุมชน ได้แก่

  1. ชุมชนบ้านบนเหนือ
  2. ชุมชนบ้านบนสวรรค์
  3. ชุมชนบ้านบนใต้
  4. ชุมชนบ้านใน
  5. ชุมชนบ้านใหม่-ตลาด
  6. ชุมชนบ้านหลิ่ง-บนนา

สถานที่

  1. วัดโพธิบุพผาราม
  2. วัดดงลาน
  3. อ่างเก็บน้ำแม่กลาง
  4. ถ้ำค้างคาวดอบผาหิ่ง

ภาพกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

 

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด